Vartoftaprojektet

Ätran rinner här genom ett mycket vackert område med spännande kulturhistoria och hög biologisk mångfald med sällsynta arter. Här finns exempelvis fjädergräs, drakblomma, storspov och fibblesandbi bland många andra rödlistade arter.

År 2017 träffades lantbrukare, länsstyrerelsen, SLU, jordbruksverket och vattenrådet för att fundera över vad man kunde göra för att förbättra statusen i Ätran längs en 10 km lång sträcka vid Vartofta. Dikningsföretaget var också på gång att genomföra en rensning i ån och i samband med det funderade man på vad man kunde göra för att både förbätra miljön samtidigt som man kanske kunde minska framtida rensningsbehov och få andea nyttor som biologisk mångfald, minskad översvämning, mer vatten vid torka och annat.

Tillsammans har man gjort vattendragsvandringar för att se hur miljöerna ser ut och vad man kan göra. Kartor har studerats och inventeringar har gjorts. Dessutom har en kontinuerlig mätstation monterats som mäter nederbörd och flöde samt vattnets grumlighet och ledningsförmåga.

Pengar har sökts och beviljats för att anlita åtgärdssamordnare och konsult för projekteringar och genomförande av åtgärder som anläggning av ett antal våtmarker. Höjdlkippning av träd har provats för att bevara beskuggning av vattenytan. En annan åtgärd som man pratat om är att skapa buffertzoner mot vattenytan för att förhindra förlust av jord och näring till vattendraget.

Lantbrukare har uttryckt behovet av samarbete med myndigheter, vattenråd och andra lantbrukare i området. Genom att hjälpas åt med gemensamma ansökningar och genomförandet kan man få bättre effekter för området som helhet.

En anlagd våtmark är klar

20. Aug, 2020

Den första av våtmarkerna har nu gjorts.

Höjdklippning av träd

5. Nov, 2019

Beskuggning med träd minskar igenväxning av vattenytan av vattenväxter. Detta kan ses på de platser där träd beskuggar. Ett försök görs längs en 100 meter lång sträcka att spara träd och höjdklippa dem istället. Upppföljning av åtgärden ska göras.

Drönarfilmning görs

19. Dec, 2018

Drönarfilmning görs vid ett partillfällen för att dokumentera området och få en bättre bild av lämpliga platser för åtgärder som anläggning av våtmarker. Filmerna blir även ett bra underlag för diskussioner.

Mätstation är installerad

19. Okt, 2018

Mätstationen mäter kontinuerligt nederbord, flöde, grumlighet och ledningsförmåga. Högre grumlighet är tecken på större erosion från åkrar och därmed förlust av näring och jord. Detta är dåligt för lantbrukaren, för dikningsföretaget och för miljön. Mätresultaten kan följas på nätet.

Dessutom har en provtagningspunkt för kiselager lagt till längs sträckan för att bättre kunna följa upp miljöförbättringar som sker.

Förprojektering

29. Jan, 2018

Förprojektering under vintern 2017-2018 för var våtmarker kan vara möjliga och ungefär hur de kan se ut.

Möten om åtgärder

7. Nov, 2017

Vi börjar fundera på möjliga åtgärder och var exemeplvis våtmarker skulle kunna ligga.

Områdesbeskrivning

1. Okt, 2017

Med hjälp av digitala kartor och höjdkartor kan man ganska snabbt och enkelt göra flera intressanta och pedagogiska kartor som man kan ha nytta av för att förstå området och vattnet. Man kan exempelvis se topografi, jordarter, små delavrinningsområden, markens våthet och vattendragets lutning längs sträckan. Dessutom kan man få information om markens kvävenivåer på nätet.

Områdesbeskrivning

Vattendragsvandringar

28. Mar, 2017

Vattendragsvandringar genomförs där lantbrukare, länsstyrelsen och vattenrådet deltar för att se och lära känna området bättre samt fundera på vad man kan göra.

Startmöte

16. Feb, 2017

Markägare, länsstyrelsen/greppa näringen, SLU, Jordbruksverk och vattenråd träffas för att börja fundera kring vad projektet kan innebära.