Hållbarhetsdag den 28 oktober 2020

Det finns många motstridiga intressen kring vattenmiljön och vattenkraft och ofta saknas utrymme där olika intressen kan mötas för att ha en dialog. 

Syftet med dagen var att belysa olika perspektiv kring vattendragen både vad gäller biologisk mångfald, vattenkraft och annat för att försöka öka den gemensamma kunskapen och helhetsförståelsen. Vilka värden finns i Ätrans avrinningsområde? Hur vi kan öka dialogen och samverkan för att hitta kreativa lösningar? Kan vattenrådet vara en mötesplats för dialog kring dessa frågor och hur vill vi fortsätta?

Vi var 28 personer på plats. Antalet deltagare var begränsat på grund av Corona men det fanns också möjlighet att delta digitalt via Zoom där ytterligare sju personer deltog. 

Det var bra föredragningar som gav ett brett perspektiv utifrån olika ingångar och intressen. Mötet blev positivt och respektfullt med ett bra samtalsklimat i grupperna. Det blev bra dialoger där det även betonades att man inte måste vara överens. Det viktiga är att ha dialoger där vi kan utbyta kunskaper, erfarenheter, bli klokare och kanske hitta kreativa lösningar. Vi kan både hitta saker där vi har samsyn och andra delar där vi har olika ståndpunkter. Detta är en grund för att kunna samverka mer. Man talade också om att vattenråden har en viktig roll i det fortsatta arbetet.

Minnesanteckningar från dagen

Föredrag 1: Helhetssyn på hydromorfologi och biologi

Föredrag 2: Kraftproducenterna från Ätran-Uniper

Föredrag 2: Kraftproducenterna från Ätran-IETV

Föredrag 3: Vattenkraftens miljöfond

Föredrag 4: Vattenmyndigheten-Vattenförvaltning och vattenkraft

Föredrag 5: Länsstyrelsens roll i prövning och tillsyn

Föredrag 6: Älvräddarna

Dagvattseminarium

20. Jan, 2020

Vattenrådet anordnade en dag om dagvatten. Intresset var stort med cirka 70 deltagare. Det verkar finnas ett stort behov av att mötas för att utbyta erfarenheter. Det fanns även ett behov att prata inom de egna organisationerna och från några kommuner kom många personer från olika förvaltningar.

Program dagvattenseminarium

Sammanställning av tankar från workshop

Minnesanteckningar

När vattnet sinar - i klimatförändringens spår

23. Maj, 2019

En dag om klimatförändringarnas effekt på jordbruket, dricksvattenförsörjning, vattenkraft och biologisk mångfald. Vad kan vi göra?

Program - när vattnet sinar