Högvadsåprojektet

Sedan 2017 har Ätrans vattenråd i samverkan med lokala aktörer haft ett projekt om Högvadsån. 
Syftet har varit att lära oss mer tillsammans och se hur vi kan bidra till bättre vattenmiljöer med alla de arter som finns i området. Flera arter i naturen minskar och riskerar tyvärr att försvinna. Några särskilt ovanliga och hotade arter i området är exempelvis flodpärlmussla, havsnejonöga, ål och utter. 
Närmare hundra personer har deltagit på möten och vattendragsvandringar. Det har varit en blandning av markägare, vattenkraftsägare, sportfiskare och naturintresserade. Svenljunga och Falkenbergs kommun har varit med och arrangerat möten. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har också deltagit. Flera lokala vattengrupper har bildats. Mycket har hänt tack vare engagemang från de lokala vattengrupperna, markägare, byalag, företag och naturintresserade. Mer om de lokala projekten kan du läsa om i nyhetsbrevet nedan.

Rapport - Naturinventering längs vattendrag i Älvsered 2020

Slutrapport om resultatet från de gemensamma vattendragsvandringar som Älvsereds byalag arrangerat i samverkan med Ätrans vattenråd under 2020.

Nyhetsbrev Högvadsån maj 2020

Älvsereds byalag inventerar Högvadsån och Gamlarydsån

6. Okt, 2020

Under 2020 har byalaget gjort tre vattendragsvandringar med runt 15 personer för att täcka in den tre kilometer långa sträckan vid olika årstider. Man har gjort detta längs byalagets led som heter Östdanmark. Här har man information kring den spännande kulturhistorian. Nu vill man komplettera detta med mer kunskap om naturen. Området har en mycket intressant och artrik natur som formats av människan under tusentals år. Resultatet planeras att redovisas på ett öppet möte för alla under 2021. Totalt har 427 arter noterats leva i området varav 26 är rödlistade. Det totala antalet arter som beräknas finnas i området är cirka 8000.

Storlom i kikaren.

Naturinventering längs vattendrag i Älvsered 2020 (PPT)

Minnesanteckningar vattendragsvandringen den 22 juni

Minnesanteckningar vattendragsvandringen 25 maj

Minnesanteckningar vattendragsvandringen 27 april

Biotopåtgärder i Hjärtaredsån

30. Sep, 2020

Biotopåtgärder för att hjälpa lax, öring och flodpärmussla har gjorts i Hjärtaredsån längs en nästa tusen meter lång sträcka. Detta har gjorts genom att återplacera block som rensats bort i åfåran. Planering har gjorts genom möten och vattendragsvandring med markägarna längs sträckan. Gekås är en av markägarna där också mest åtgärder har gjorts. Ytterligare en mer passiv åtgärd är att markägarna lämnar död ved som ramlar i åfåran. Där detta skett kan man se att det snabbt förnyar bottnarna vilket är viktigt för musslor och fisk.

Elfisken har gjorts av Niklas Wengström både som demonstration vid vattendragsvandring och för att följa upp åtgärderna.

Informationsslinga - samverkan med GRIP on Life

25. Maj, 2020

Planering av en demonstrationsslinga som handlar om skog och vatten planeras av Skogsstyrelsen i samvekan med vattenrådet och Gekås på deras mark.

Förbättringar vid Kvarnabäcken

14. Jun, 2019

På initiativ av markägaren har det gjorts en biologisk inventering av Kvarnabäcken. Den visade på fler intressanta arter som öring, ål, lake, bergsimpa, större dammussla och utter. Arbetet har lett till att Trafikverket har rättat till en vägtrumma som varit vandringshinder. Dessutom har ytterligare ett vandringshinder i bäcken tagits bort samt andra värdefulla miljöåtgärder gjorts.

Vattendragsvandring längs den åtgärdade sträckan vid Torsås

25. Apr, 2019

Drygt tio personer av markägare och andra intresserade deltog i en vattendragsvandring för att se vad som vilka åtgärder som gjorts i Högvadsån vid Torsås, Mjöbäck. Resultatet är en mer varierad sträcka med betydligt mer gömställen för fisk vilket ger bättre förutsättning för flodpärlmusslorna.

Åtgärderna har även följts upp med elfiske då man direkt kunde se en viss ökning av öring i området.

Vid vattendragsvandringen visades både gamla och unga flodpärlmusslor längs sträckan.

Biotopåtgärder i Högvadsån vid Mjöbäck

20. Sep, 2018

Biotopförbättrande åtgärder har gjorts längs en cirka 500 meter lång sträcka av Högvadsån vid Torsås. Sträckan är väldigt fin men har varit kraftigt rensad på block. Här har nyligen också en population av flodpärlmussla upptäckts där det sker reproduktion. Det är därför angeläget att göra åtgärder som gynnar öring så att det blir fler öringungar, vilka är värdar för musslornas larver.

Per Ingvarsson jobbar med att flytta ut block i den tidigare rensade vattendragsfåran.

Arbetsgruppsmöte och föredrag

5. Feb, 2018

Gemensamt möte med föredrag om havsnejonöga, biotopvård, hydromorfologi och vad som hänt i del olika lokala projekten. Arbesgrupperna funderar ocskås på hur man ska arbeta vidare.

Elfiskevisning i Hjärtaredsån

15. Sep, 2018

Många har hört talas om elfiske, men få har faktiskt sett hur det går till. I lördags samlades därför drygt 20 intresserade personer från Högvadsåprojektet för att se på när Niklas Wengström och Niklas Åberg från Sportfiskarna med van hand demonstrerade hur ett elfiske går till. Vid första fiskestället i Hjärtaredsåns huvudfåra bestod fångsten av elrista och några kräftor. Större fiskelycka blev det i ett mindre biflöde där vi hittade rikligt med både lax- och öringyngel. Detta visar att även ganska små bäckar är mycket viktiga uppväxtplatser för lax och öring. För att fisken ska trivas krävs såväl fria vandringvägar, bra bottensubstrat och att pH-värdet inte är för lågt. Fisket avslutades med kaffe och bulle i den varma höstsolen.

Lax- och öringungar samt elritsa från Hjärtaredsån.

Vattendragsvandringar vid Hjärtaredsån

29. Maj, 2017

Den första av två vattendragsvandringar längs Hjärtaredsån görs. Syftet är att lära oss mer om vattendraget tillsammans. Vi är 16 markägare och andra intresserade som utforskar miljön och lär av varandras kunskaper. Dokumentation sammanställs i minnesanteckningar och även i en rapport.

Hjärtaredsån-från Hjärtaredssjön till utloppet i Högvadsån

En sammanställning av tidigare inventeringar, provtagning, rapporter och kartor

Arbetsgruppsmöten

24. Apr, 2017

Under två arbetsgruppsmöten utvecklas lokala projektidéer och fyra olika arbesgrupper utifrån de intressen som finns hos deltagarna.

Startmöte

2. Feb, 2017

Startmöte med en öppen inbjudan till alla som är intresserade av Högvadsån och den biologiska mångfalden som finns i och längs med ån. Cirka 60 personer deltar. Det är föredrag om flodpärlmusslor och Ätrans natur samt grupparbete. Alla får inbjudan att komma på fortsatta arbetsgruppsmöten.