LEVA mellersta Halland

Genom LEVA mellersta Halland har de två åtgärdssamordnarna Lina Svensson Floer och Harald Lagerstedt arbetat tillsammans med markägare i Vinåns och Sannarpsåns avrinningsområden som är biflöden till Ätran i Falkenbergs kommun. Båda dessa vattendrag har höga näringsnivåer vilket innebär att man tillsammans med markägare behöver finna åtgärder som bl a minskar förlusten av näring och jord från åkermark.

Biotopåkartering, lokalt åtgärdsprogram, synoptisk provtagning och kontinuerlig provtagning har genomförts inom LEVA-projektet som redovisas i de fyra rapporterna nedan.

Det finns många engagerade lantbrukare i området och vid Sannarspsån har man även undersökt möjligheten att bilda en förening kring en lokal vattengrupp.

Biotopkartering - Vinåns avrinningsområde 2020

Från biotopkartering och kartanalyser har åtgärdsförslag tagits fram för att minska näringsläckage, erosion samt öka vattenhållande förmåga i landskapet. Även åtgärder kring vandringshinder föreslås.

Lokalt engagemang för vatten i mellersta Halland-resultat från synoptisk provtagning

Extra provtagning på fosfor och kväve som komplement till recipientkontrollen. Vinån sidan 33-37 och Sannarpsån sidan 39-43.

Sammanställning av kontinuerlig provtagning i Sannarpsån 2020

Sannarpsån Lokalt åtgärdsprogram 2020