Program

Höstmöte 24-25 november 2021 - Goda exempel som inspiration för framtiden

Temat för höstmötet var goda exempel som inspiration för framtiden. Första dagen innehöll en rad spännande föredrag från Ätrans avrinningsområde som behandlade allt från kulturhistoria, skolprojekt, naturinventering av byalag, fiskvandringsvägar, ålyngelledare och samarbete mellan vattenkraftsägare och fiskevårdsområdesförening. Dagen avslutade med diskussion om hur vi kan lyfta fram det positiva? Vilka kopplingar finns till välbefinnande och hälsa?

Dessutom delades årets miljöpris ut till Mariann Andersson Norrman för hennes engagerade och värdefulla arbete med uthomhuspedagogik och äventyrspedagogik vid Mjöbäcksskolan under många år. Under året har de även arbetat med vattentema i hela skolan.

Dag två börjades med en vandring längs Hjärtaredsån. Gekås berättade om de biotopvårdande åtgärder som gjorts i samarbete med vattenrådet i Hjärtaredsån. Det har redan gett resultat där man vid elfisket hittat mer fisk. 

Dessutom guidade Skogsstyrelsen oss runt den informationsslinga som man anlagt på Gekås mark längs ån för att visa vatten och skog. Vattenrådet har bidragit med kunskaper från området. Slingan invigs till våren.

Resten av förmiddagen berättade åtgärdssamordnare Johan andersson om de runt tio projket som pågår i vattenrådets regi och i samverkan med olika aktörer.

Dagen avslutades med ett grupparbete kring frågorna: Vilka värden vill vi lyfta i avrinningsområdet? Tankar kring framtida projekt för att bevara värden öka livskraften hos ekosystem och samhälle?

Från dagarnas två grupparbeten kom många tankar fram om värdena i området, hur vi kan lyfta fram och sprida positiva saker samt om hoten och vilka lösningar vi ser. Dessutom pratade vi om hur vattenystement kopplar till hälsa och välbefinnande.

Några saker som kom fram var vikten av att fortästta samarbeta med skolor, att lyfta rekreation och må bra-platser, lokala naturguider samt fortsätta med fysiksa åtgärder för biologisk mångfald och sprida goda exempel. Vattenrådet är en viktig mötesplats för samverkan samt också för kunskap, engagemang och att kunna påverka. Alla tankar finns sammanställda i nedanstående dokument.