MUSA-Metodutveckling för avrinningsområdesbaserad samverkan

Under 2021-2022 har Ätrans vattenråd sökt pengar för ett projekt för utveckling av modeller och arbetssätt för samverkan med kommuner, länsstyrelser och vattenmyndigheten inom avrinningsområdet. Detta är ett pilotprojekt där de viktiga erfarenheterna kan användas på andra platser i landet. Parallellt arbetar länsstyrelsen för att se hur man kan få en större samverkan inom sin organsiation vilket kan skapa en bättre kontakt ända ut till den lokala platsen med markägare, kommuner och vattenråd. Vi behöver alla både bättre samverkan och helhetssyn samtidigt som vi behöver kunna göra rätt saker på ett smartare sätt och prioritera det som är mest angeläget.

Här följer en projektbeskrivning som är framtagen inom projektet:

Syfte: Att skapa både en kunskapsuppbyggnad och metod för samarbete/samverkan inom/mellan kommuner, vattenråd och länsstyrelse för en effektivare vattenförvaltning med en helhetssyn som bidrar till hållbar utveckling och skapar möjligheter för lokal utveckling i kommunerna. Vilka strukturella hinder och lokala behov finns för samverkan? Vilka möjligheter skapar samverkan?

Mål: Ett metoddokument för ett gemensamt arbetssätt anpassat till lokala förutsättningar hos de kommuner som deltar i arbetet. Målet är även kunskapsutveckling inom kommunen om vattenförvaltning och hur den på ett effektivt sätt kan samverka och skapa möjligheter tillsammans med kommunens övriga arbete. Ytterligare ett mål är att kunskap om samverkansmöjligheter utvecklas hos alla ingående deltagare (kommuner, länsstyrelse, vattenmyndighet och vattenråd). Övergripande delar av arbetsmodellerna kan även användas på andra platser när det handlar om effektivare samverkan inom och mellan kommuner, vattenråd, vattenmyndighet och länsstyrelser. 

Metod: Genom workshops, samtal, fältdag och dokumentation av kommunens behov skapas en samsyn och gemensamt arbetssätt samtidigt anpassat för lokala förutsättningar i kommunerna. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte sker med flera kommuner i Ätrans avrinningsområde, Ätrans vattenråd, Vattenmyndigheten Västerhavet och Länsstyrelsen. Ambitionen är att involvera både politiker och tjänstepersoner i arbetet. 

Tidsplan (Kan komma att justeras): Projektet kommer att söka förlängning fram till mars 2023.

 • Jan-april: Insamling av tankar, synpunkter och reflektioner från berörda tjänster i kommunerna längs Ätran genom digitala träffar eller möte med tjänstepersoner. Initialt är det Svenljunga och Tranemo som är med. Intern insamling av frågeställningar, behov och idéer till utveckling inom kommunen genom samtal med kommunala tjänstepersoner.
 • Maj: Kommunal vattendagen den 13 maj vid Simmesjön på gränsen mellan Svenljunga och Tranemo kommun. Dagen arrangeras och planeras i samverkan med Svenljunga och Tranemo kommun.  

        Vi kommer under dagen att:

  • Titta på vattenmiljöer och vad arbetet med vårt vatten kan betyda för kommunen.
  • Diskutera kommunens, länsstyrelsens och vattenmyndighetens roll i arbetet.
  • Höra mer om vad samverkan med ÄVRs kan innebära.
  • Ha en workshop där vi i grupper funderar kring behov och utvecklingsmöjligheter.
  • Fika och äta en trevlig lunch tillsammans.
 • Maj- juli: Bearbetning av input från mötet vid Simmesjön och övriga möten som hållits med kommunerna. Fortsatta workshops med berörda inom kommunerna. Erfarenheter sätts succesivt samman och kategoriseras för att bygga ett metoddokument som går att presentera under hösten.
 • Aug-sept: Presentera en sammanställning och huvudinriktning från Vattendagen för de parter som var med. Under hösten finns det möjligheter att ha ytterligare workshops om arbetet så kräver.
 • Jan-feb 2023: Färdigt dokument för att presenteras beräknas vara klart.