Biotopkarteringar

Ätran och dess biflöden saknar till stor helt dokumentation över hur den fysiska och kemiska statusen ser ut. Dessa vatten ligger oftast  jordbrukslandskapet och är i många fall påverkade av övergödning och fysisk påverkan.

Bristen på kunskap  syns tydligt inom vattenförvaltningen, främst genom att många av vattenförekomsterna saknar klassning helt eller att klassningen är baserat på väldigt lite data. Många av de vattendrag som är klassade att ha sämre statusen än god är baserat på vattenkemiresultat, detta är ett bra underlag men säger inte så mycket om vilka åtgärder som behövs inom avrinningsområdet. Det finns också ett stort antal vattenförekomster som saknar klassning helt beroende på allt för svagt underlag.

Som i ett första lägga så ansökt vattenrådet och fick medel för att biotopkartera cirka 12 mil vattendrag under 2020. Biotopkartering är en metodik där en inventerare går längs med vattendraget och bedömer dess fysiska förutsättningar.

De berörda vattendragen har varit:
VattenförekomstID Vattendragssträcka 
SE643941-137186   Åsakabäcken
SE643302-137043   Ätran: Lönern – Åsarp
SE642154-136684   Ätran: Vinsarpasjön – Lönern
SE640729-136005   Pineboån
SE639277-134166   Lillån: Såken – sammanflödet med Ätran
SE638025-134062   Lillån: Simmesjön – sammanflödet med Ätran
SE638628-134789   Lillån: uppströms Simmesjön
SE638008-135296   Månstadsån
SE638769-135353   Sämån: Sämsjön – S Åsarp
SE638379-135548   Åsarpsån: Grytterydssjön – sammanflöde med Månstadsån
SE638921-135686   Getevadsån/Oltorpsån: Bystadsjön – Grytteredssjön
SE639373-136015   Mölleboån/Bystadån: Rånnavågssjön – Bystadsjön
SE639719-136392   Saxars
SE635596-133437   Lillån: Kalvsjön – sammanflödet med Ätran

Ätran