Högvadsåprojektet

Högvadsåprojektet

Sedan 2017 har Ätrans vattenråd i samverkan med lokala aktörer haft ett projekt om Högvadsån. Under 2017-2020 ingick området som en pilot i Water Co-Governance. Samarbetet behöver fortsätta i det värdefulla och unika området!

Syftet har varit att lära tillsammans för att se hur vi kan bidra till bättre vattenmiljöer med alla de arter som finns i området. Några särskilt ovanliga och hotade arter i området är exempelvis flodpärlmussla, havsnejonöga, ål och utter.
Hur kan människa och natur samspela i området?  

Närmare hundra personer har deltagit på möten och vattendragsvandringar. Det har varit en blandning av markägare, vattenkraftsägare, sportfiskare, byalag och naturintresserade. Svenljunga och Falkenbergs kommun har varit med och arrangerat möten. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har deltagit. Flera lokala vattengrupper bildades. Mycket har hänt tack vare engagemang det lokala engagemanget och kunskapen.

hogvadsan
Fyra lokala vattengrupper/projekt (rött) samt tidigare bitopåtgärdade bäckar som vattenrådet följt upp. Dessutom Har Mjöbäcksskolan medverkat med vattentema i skolan samt naturguidesutbildning genomförts vid Fageredsån.

Älvsereds byalag inventerar Högvadsån och Gamlarydsån​

Under 2020 har byalaget gjort tre vattendragsvandringar för att inventera en tre kilometer långa sträckan längs sin led Östdanmark. Man tänker komplettera den historiska informationen längs leden med kunskap om naturen. Området har en mycket intressant och artrik natur som formats av människan under tusentals år. Totalt har 427 arter noterats varav 26 är rödlistade. Det totala antalet arter som beräknas finnas i området är cirka 8000. Skyltar med QR-koder till till inspelad information planeras att sättas upp. Samarbete kring vattentema planeras med Älvseredsskolan under 2023. Biotopvårdande åtgärder för vildbin har genomförts. 

Byalaget besöker Gamlarydssjön för inventering. På bilden har man häckande storlom i kikaren.

Biotopåtgärder i Hjärtaredsån​

Biotopåtgärder för att hjälpa lax, öring och flodpärmussla har gjorts i Hjärtaredsån längs en nästa tusen meter lång sträcka. Detta har gjorts genom att återplacera block som rensats bort i åfåran. Planering har gjorts genom möten och vattendragsvandring med markägarna längs sträckan. Gekås är en av markägarna, där också mest åtgärder har gjorts. Ytterligare en åtgärd är att markägarna lämnar död ved som ramlar i åfåran. Där detta skett kan man se att det snabbt förnyar och förbättrar bottnarna vilket är viktigt för musslor och fisk. Uppföljning genom elfiske har gjorts varvid mängden fisk längs sträckor med utplacerade block hade ökat.

Innan åtgärderna har en lokal vattengrupp för Hjärtaredsån genomfört två vattendragsvandringar för att tillsammans lära sig mer om sträckan.

Elfisken har gjorts av Niklas Wengström både som demonstration vid vattendragsvandring och för att följa upp åtgärderna.

Informationsslinga – samverkan med GRIP on Life​

En demonstrationsslinga som handlar om skog och vatten är anlagd av Skogsstyrelsen i samverkan med vattenrådet och Gekås på deras mark. Slingan med invigdes i maj 2022.

Skogsstyrelsen är ute och invenrerar lämplig platser för information längs ån.

Förbättringar vid Kvarnabäcken​

På initiativ av markägaren har det gjorts en biologisk inventering av Kvarnabäcken. Den visade sig finnas flera intressanta arter som öring, ål, lake, bergsimpa, större dammussla och utter. Tack vare att markägaren stod på sig rättade Trafikverket till en vägtrumma som varit vandringshinder för fisk. Dessutom har ytterligare ett vandringshinder i bäcken tagits bort samt andra värdefulla miljöåtgärder gjorts. Detta är ett exempel på vikten av lokalt engagemang och lokal kunskap.

Vattendragsvandring längs den åtgärdade sträckan vid Torsås​

Drygt tio personer av markägare och andra intresserade deltog i en vattendragsvandring för att se vad som vilka åtgärder som gjorts i Högvadsån vid Torsås, Mjöbäck. Resultatet är en mer varierad sträcka med betydligt mer gömställen för fisk vilket ger bättre förutsättning för flodpärlmusslorna. Åtgärderna har även följts upp med elfiske då man direkt kunde se en viss ökning av öring i området. Området behöver följas i framtiden.

Biotopåtgärder i Högvadsån vid Mjöbäck​

Biotopförbättrande åtgärder har gjorts längs en cirka 500 meter lång sträcka av Högvadsån vid Torsås. Sträckan är väldigt fin men har varit kraftigt rensad på block. Här har nyligen också en population av flodpärlmussla upptäckts där det sker reproduktion, vilket är mycket ovanligt. Det är därför angeläget att göra åtgärder som gynnar öring så att det blir fler öringungar, vilka är värdar för musslornas larver. Arbetet har skett i samverkan med markägare och Svenljunga kommun. Innan åtgärder har en lokal vattengrupp genomfört vattendragsvandring för att lära känna området och fundera på vilka förbättringar som kan göras.

Per Ingvarsson jobbar med att flytta ut block i den tidigare rensade vattendragsfåran.

Arbetsgruppsmöten

En serie möten har genomförts där lokala arbetsgrupper har bildats. Arbetsgrupperna har arbetat vidare med vattendragsvandringar, inventeringar och åtgärder. Gemensamt möten har arrangerats med avstämningar från del lokala projekten samt föredrag om havsnejonöga, biotopvård och hydromorfologi. 

Startmöte

Startmöte den 2 februari 2017 med en öppen inbjudan till alla som är intresserade av Högvadsån och den biologiska mångfalden som finns i och längs med ån. Cirka 60 personer deltog. Vi fick höra föredrag om flodpärlmusslor och Ätrans natur samt göra grupparbete kring området. Alla får inbjudan att komma på fortsatta arbetsgruppsmöten som cirka 20 personer deltar på. När sedan grupperna kommer igång ökar antalet deltagare vid vattendragsvandringar och samtal kring åtgärder.