Invasiva arter

Här följer en lista med invasiva eller främmande arter i och vid vatten som förekommer eller skulle kunna förekomma i Ätrans vattensystem. 

Vissa arter kan skapa stora problem och det är viktigt att inte sprida dessa och att uppmärksamma dem i ett tidigt stadium så att de kan bekämpas. Kostnader och svårighet att bekämpa kan öka exponentiellt om inte insatser sätts in tidigt.

Bilden till höger är från sjön Åsnen i Kronobergs län. Den visar sjögull som planterats ut vid en strand av någon för ett antal år sedan. Nu får det stora konsekvenser för ekologi och för rekreation.

Gul skunkkalla, jätteloka och parkslide är ytterligare växter som är mycket besvärliga och som behöver upptäckas i ett tidigt skede och hanteras med stor försiktighet för att inte spridas ytterligare. Många arter sprids via frön eller växtdelar med vattenströmmar nedtröms i vattendrag.