MUSA - Metodutveckling för avrinningsområdesbaserad samverkan

Fortsättning under 2023 och 2024

Under 2023 har det skett genomförande av idéerna. Bl a kommer vattenrådet att förmedlat sina inventeringsresultat längs vattendrag till kommunerna. Vattenrådet har besökt politiska församlingar i sex kommuner och  sammankallat till nätverksträffar för tjänstepersoner som biologer och miljöstrateger. Kommunerna arbetar också vidare med sin interna samverkan kring vattenarbete och planer.

Vattendag vid Musån 2023

Intresset var stort för denna vattendag med närmare 70 deltagare: markägare, politiker, tjänstepersoner m fl. Dagen hade samarrangerats av  Tranemo kommun, Södra, Skogsstyrelsen, Vattenmyndigheten Västerhavet och Ätrans vattenråd.

Vattenrådspresentation för politiker 2023

Under 2023 sker besök av vattenrådet i sex kommuners politiska församlingar (kommunfullmäktige, kommunstyrelser eller dess arbetsutskott) för att berätta om vattenrådet och dess verksamhet. Presentationer på 20-25 minuter har tagits fram och visats. Tjänstepersoner och/eller vattenrådets kommunrepresentanter har inlett/avslutat dragningen. Intresset har varit stort och det har ofta blivit mycket frågor efter presentationerna.

Vattendag vid Simmesjön 2022

Det blev en inspirerande dag med många och en stor bredd av deltagare. I gruppen på 35 personer fanns främst politiker och tjänstepersoner från Svenljunga och Tranemo, men även från Ulricehamn och Falköping. Vissa var även vattenrådsrepresentanter. Dessutom deltog länsstyrelse från Västra Götaland och Halland samt Vattenmyndigheten Västerhavet och sist men inte minst flera markägare vid Simmesjön.

Inledande presentation om projektet

Under december 2021 och aprill 2022 presenterades projektet för kommunstyrelserna i Svenljunga och Tranemo. En vattendag vid Simmesjön på gränsen mellan kommunerna hade planerats och lanserades.

Bakgrund

Under 2021-2022 har Ätrans vattenråd sökt pengar för ett projekt för utveckling av modeller och arbetssätt för samverkan med kommuner, länsstyrelser och vattenmyndigheten inom avrinningsområdet. Detta är ett pilotprojekt där de viktiga erfarenheterna kan användas på andra platser i landet. Parallellt arbetar länsstyrelsen för att se hur man kan få en större samverkan inom sin organsiation vilket kan skapa en bättre kontakt ända ut till den lokala platsen med markägare, kommuner och vattenråd. Vi behöver alla både bättre samverkan och helhetssyn samtidigt som vi behöver kunna göra rätt saker på ett smartare sätt och prioritera det som är mest angeläget.

Här följer en projektbeskrivning som är framtagen inom projektet:

Syfte: Att skapa både en kunskapsuppbyggnad och metod för samarbete/samverkan inom/mellan kommuner, vattenråd och länsstyrelse för en effektivare vattenförvaltning med en helhetssyn som bidrar till hållbar utveckling och skapar möjligheter för lokal utveckling i kommunerna. Vilka strukturella hinder och lokala behov finns för samverkan? Vilka möjligheter skapar samverkan?

Mål: Ett metoddokument för ett gemensamt arbetssätt anpassat till lokala förutsättningar hos de kommuner som deltar i arbetet. Målet är även kunskapsutveckling inom kommunen om vattenförvaltning och hur den på ett effektivt sätt kan samverka och skapa möjligheter tillsammans med kommunens övriga arbete. Ytterligare ett mål är att kunskap om samverkansmöjligheter utvecklas hos alla ingående deltagare (kommuner, länsstyrelse, vattenmyndighet och vattenråd). Övergripande delar av arbetsmodellerna kan även användas på andra platser när det handlar om effektivare samverkan inom och mellan kommuner, vattenråd, vattenmyndighet och länsstyrelser. 

Metod: Genom workshops, samtal, fältdag och dokumentation av kommunens behov skapas en samsyn och gemensamt arbetssätt samtidigt anpassat för lokala förutsättningar i kommunerna. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte sker med flera kommuner i Ätrans avrinningsområde, Ätrans vattenråd, Vattenmyndigheten Västerhavet och Länsstyrelsen. Ambitionen är att involvera både politiker och tjänstepersoner i arbetet.