Åtgärder i vattendrag

Biotopåtgärder

Många vattendrag har blivit  rensade på block och sten. Detta gör att ståndplatser och gömställen för fisk försvunnit. Variationen i bottnarna blir också mindre, de blir släta och hårda. Detta missgynnar musslor och många av vattnets småkryp.

Genom att återföra block från vattendragets kanter kan man återskapa variationen. Det skapar också bättre kontakt mellan vattendrag och stränder. Ett annat sätt är att på lämpliga platser tillföra trädstammar och låta kullfallna få ligga kvar. Det gynnar även livet på land som insekter och fåglar.

Biotopåtgärder har gorts i Högvadsåns vattensystem i samverkan med markägare och kommuner. Syftet har varit att hjälpa flodpärlmussla, lax, öring och många andra arter. Åtgärder har gjorts i  Hjärtaredsån, Högvadsån vid Mjöbäck, Rammbäcken, Österbäcken och Ryenbäcken. Uppföljningar har gjorts som visar på att fisk snabbt etablerar sig i åtgärdade sträckor.

Vandringshinder

Dammar och vägtrummor kan skapa vandringshinder som gör att fisk och andra organismer inte längre kan röra sig naturligt i vattensystemet. Ett annat problem med dammar är korttidsregleringar och överdämningar av värdefulla strömsträckor.

Borttagning av vandringshinder har gjorts på flera platser som i Ätran uppströms Åsunden, högt upp i Ätran nedströms Nordsjön (Sportfiskarna),  i flera biflöden i Högvadsåns vattensystem, (Länsstyrelsen Halland) samt av markägare i Kvarnabäcken (biflöden till Ätran vid Mårdaklev). Arbetet har skett i samverkan med verksamhetsutövare, markägare, Sportfiskarna, fiskevårdsområdesföreningar m fl. Åtgärderna har skett på olika sätt genom bygge av omlöp vid damm, utgivning av dammar, byte av trummor eller borttagning av trummor i åkermark.