Temadagar

Vattenrådet arrangerar temadagar med olika innehåll som man bjuder in brett till. Det har handlat om klimat, vattenkraft, dagvatten och hälsa. Syftet är att få möjlighet att fördjupa sig och att få möjlighet att prata med varandra, få nya perspektiv och utveckla nätverken.

Blå hälsa den 20 oktober 2022

Den 20 oktober 2022 bjöd vattenrådet in till en temadag om Blå hälsa.  En dag om vattnets och naturens betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande. Hur vi mår påverkar vattnet! Det blev en inspirerande dag som gav ringar på vattnet! Se föredragen här.

Hållbarhetsdag den 28 oktober 2020

Det finns många motstridiga intressen kring vattenmiljön och vattenkraft och ofta saknas utrymme där olika intressen kan mötas för att ha en dialog. Syftet med dagen var att belysa olika perspektiv kring vattendragen både vad gäller biologisk mångfald, hydromorfologi, vattenkraft och annat för att försöka öka den gemensamma kunskapen och helhetsförståelsen. Vilka värden finns i Ätrans avrinningsområde? Hur vi kan öka dialogen och samverkan för att hitta kreativa lösningar? Kan vattenrådet vara en mötesplats för dialog kring dessa frågor och hur vill vi fortsätta?

Vi var 28 personer på plats. Antalet deltagare var begränsat på grund av Corona men det fanns också möjlighet att delta digitalt via Zoom där ytterligare sju personer deltog. Föredragningarna gav ett brett perspektiv utifrån olika intressen. Mötet blev positivt och respektfullt med ett bra samtalsklimat i grupperna. Det blev bra dialoger där det även betonades att man inte måste vara överens. Det viktiga är att kunna starta dialoger där vi kan utbyta kunskaper, erfarenheter, bli klokare och kanske hitta lösningar. Man ansåg också att vattenråden har en viktig roll i det fortsatta arbetet.

Dagvattseminarium den 28 januari 2020

Vattenrådet anordnade en dag om dagvatten. Intresset var stort med cirka 70 deltagare. Det verkar finnas ett stort behov av att mötas för att utbyta erfarenheter. Det fanns även ett behov att prata inom de egna organisationerna och från några kommuner kom många personer från olika förvaltningar. 

När vattnet sinar – i klimatförändringens spår. Den 23 maj 2019.

En dag om klimatförändringarnas effekt på jordbruket, dricksvattenförsörjning, vattenkraft och biologisk mångfald. Vad kan vi göra?