Våtmarksinventering

Under 2022 och 2023 kommer 1500 våtmarker i skogsmark inventeras. Delavrinningsområden och våtmarker har genom kartstudier setts ut i fem kommuner där inventeringar sker eller kommer att göras. Detta fungerar som pilotprojekt där man sedan i samverkan med markägarna ska se om man kan återväta utdikade våtmarker.

Våtmarkerna fyller många funktioner. De renar vatten och de jämnar ut flöden så att perioder med antingen uttorkning och översvämningar minskar. En annan funktion som uppmärksammats på senare är deras förmåga att binda koldioxid genom lagring i torv. I utdikade våtmarker omvandlas istället torven till koldioxid när torven nås av syre, vilket kan hindras genom återvätning.

Resultaten kommer att redovisas under 2023.

Våtmarker som är eller ska inventeras i Lillåns vattensystem i Tranemo kommun.