Biotopkarteringar

Ätran och dess biflöden har till stor helt saknat dokumentation över hur den fysiska och kemiska statusen ser ut. Dessa vatten ligger oftast  jordbrukslandskapet.

Bristen på kunskap  syns tydligt inom vattenförvaltningen, främst genom att många av vattenförekomsterna saknar klassning eller att klassningen är baserat på lite data. Många av de vattendrag som är klassade att ha sämre statusen än god är baserat på vattenkemiresultat. Detta är ett bra underlag men säger inte så mycket om vilka åtgärder som behövs inom avrinningsområdet. Det finns också ett stort antal vattenförekomster som saknar klassning beroende på bristfälligt underlag.

Ätrans vattenråd har fått medel att genomföra biotopkartering längs hela Ätrans hvudfåra samt i flera biflöden som Assman. Biotopkartering är en metodik där en inventerare går längs med vattendraget och bedömer dess fysiska tillstånd och förutsättningar.

Resultatet kommer att sammanställas under 2023 och delrapporter kommer att göras kommunvis.

De berörda vattendragen har varit:
VattenförekomstID Vattendragssträcka 
SE643941-137186   Åsakabäcken
SE643302-137043   Ätran: Lönern – Åsarp
SE642154-136684   Ätran: Vinsarpasjön – Lönern
SE640729-136005   Pineboån
SE639277-134166   Lillån: Såken – sammanflödet med Ätran
SE638025-134062   Lillån: Simmesjön – sammanflödet med Ätran
SE638628-134789   Lillån: uppströms Simmesjön
SE638008-135296   Månstadsån
SE638769-135353   Sämån: Sämsjön – S Åsarp
SE638379-135548   Åsarpsån: Grytterydssjön – sammanflöde med Månstadsån
SE638921-135686   Getevadsån/Oltorpsån: Bystadsjön – Grytteredssjön
SE639373-136015   Mölleboån/Bystadån: Rånnavågssjön – Bystadsjön
SE639719-136392   Saxars
SE635596-133437   Lillån: Kalvsjön – sammanflödet med Ätran

 
Biotopkarterade sträckor under 2021-2022.