Biotopkarteringar

Ätran och dess biflöden har till stor helt saknat dokumentation över hur den fysiska och kemiska statusen ser ut. Dessa vatten ligger oftast jordbrukslandskapet.

Bristen på kunskap har synts tydligt inom vattenförvaltningen, främst genom att många av vattenförekomsterna saknar klassning eller att klassningen är baserat på lite data. Många av de vattendrag som är klassade att ha sämre statusen än god är baserat på vattenkemiresultat. Detta är ett bra underlag men säger inte så mycket om vilka åtgärder som behövs inom avrinningsområdet. Det finns också ett stort antal vattenförekomster som saknar klassning beroende på bristfälligt underlag.

Ätrans vattenråd har fått medel att genomföra biotopkartering längs hela Ätrans hvudfåra samt i flera biflöden som Assman. Biotopkartering är en metodik där en inventerare går längs med vattendraget och bedömer dess fysiska tillstånd och förutsättningar för naturliga vattenekosystem.

Resultatet finns i rapporterna nedan och delrapporter kommer att göras kommunvis under 2023.

Biotopkarterade sträckor under 2021-2022.