Vartoftaprojektet

Ätran rinner i Falköpings kommun genom ett mycket vackert område med spännande kulturhistoria och hög biologisk mångfald. Här finns exempelvis fjädergräs, drakblomma, storspov och fibblesandbi bland många andra rödlistade arter.

År 2017 träffades lantbrukare, dikningsföretag, länsstyrerelsen, SLU, jordbruksverket och vattenrådet för att fundera över vad man kunde göra för att förbättra statusen i Ätran längs en 10 km lång sträcka vid Vartofta. Dikningsföretaget var på gång att genomföra en rensning i ån. Kan man samtidigt  förbättra miljön, minska framtida rensningsbehov och få andra nyttor som biologisk mångfald, minskad översvämning och mer vatten vid torka?

 

Tillsammans har man gjort vattendragsvandringar, inventeringar och kartstudier för att se hur miljöerna ser ut och vad man kan göra. Dessutom har en kontinuerlig mätstation monterats som mäter nederbörd och flöde samt vattnets grumlighet och ledningsförmåga.

Pengar har sökts och beviljats för för projekteringar och genomförande av åtgärder som anläggning av ett antal våtmarker. Höjdlkippning av träd har provats för att bevara beskuggning av vattenytan. En annan åtgärd som funnits behov av och som delvis redan genomförts är buffertzoner mot vattenytan för att förhindra förlust av jord och näring till vattendraget.

Lantbrukare har uttryckt behovet av samarbete med myndigheter, vattenråd och andra lantbrukare i området. Genom att hjälpas åt med gemensamma ansökningar och genomförandet kan man få bättre effekter för området som helhet.