LEVA mellersta Halland

Genom LEVA mellersta Halland har de två åtgärdssamordnarna Lina Svensson Floer och Harald Lagerstedt arbetat tillsammans med markägare i Vinåns och Sannarpsåns avrinningsområden som är biflöden till Ätran i Falkenbergs kommun. Båda dessa vattendrag har höga näringsnivåer vilket innebär att man tillsammans med markägare behöver finna åtgärder som bl a minskar förlusten av näring och jord och näring från åkermark.

Biotopkartering, lokalt åtgärdsprogram, synoptisk provtagning och kontinuerlig provtagning har genomförts inom LEVA-projektet som redovisas i de fyra rapporterna nedan.

Det finns många engagerade lantbrukare i området och vid Sannarspsån har man bildat Sannarpsån ekonomisk förening.

Biotopkartering – Vinåns avrinningsområde 2020

Från biotopkartering och kartanalyser har åtgärdsförslag tagits fram för att minska näringsläckage, erosion samt öka vattenhållande förmåga i landskapet. Även åtgärder kring vandringshinder föreslås.

Biotopkartering 2020

Öppnas i ny flik

Lokalt engagemang för vatten i mellersta Halland-resultat från synoptisk provtagning

Extra provtagning på fosfor och kväve som komplement till recipientkontrollen. Vinån sidan 33-37 och Sannarpsån sidan 39-43.

Sammanställning av kontinuerlig provtagning i Sannarpsån 2020

Sedan 2020 har det skett automatisk mätning av vattenkvalitet åt Falkenbergs kommun i Sannarpsån, ett biflöde till Ätran. Rapporten beskriver mätningar och data från platsen.

Lokalt åtgärdsprogram för Sannarpsån

Sammanställt av Lina Floer, Åtgärdssamordnare vatten, Falkenbergs kommun 2021-01-21